รับแอกของพระคริสต์มาแบกแล้วเรียนจากพระองค์

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”(มธ.11:29-30)

คริสตจักรต้องกลับคืนสู่ความรักดั้งเดิม

ธรรมชาติชีวิตใหม่ที่พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคนที่บังเกิดใหม่เป็นชีวิตที่ต้องผูกพันกับพี่น้องผู้เชื่อด้วยกัน เหมือนหนึ่งเป็นอวัยวะในร่างกายเดียวกัน

อุทิศตัวรับใช้พระเจ้า ผลตอบแทนยิ่งใหญ่และคุ้มค่าอย่างยิ่ง

“แต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้น จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมา ผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุด เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ”(วว.2:25-26)

พระเจ้ากับเงินทอง

สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม เงินจึงเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะสามารถดลบันดาลให้มีวัตถุสิ่งของมากมายตามที่ใจต้องการ

ความสุขแท้ที่คนไทยยังรอคอย

ความสุขที่แท้จริงมาจากการที่มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นสันติสุขในพระเจ้าที่พระเยซูมอบให้กับผู้ที่เชื่อวางใจ

เกิดผลได้โดยพึ่งพระวิญญาณ

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา—“(กจ.1:8)

การเผชิญความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในโบสถ์ ในสนามกีฬา ในสถาบันการศึกษา

ต้านยุทธอุบายของพญามาร มีชีวิตที่เกิดผลในพระคริสต์

การมีชีวิตที่เกิดผลคือการดำเนินชีวิตที่สามารถต่อต้านยุทธอุบายของมารได้ เพราะถ้าพ่ายแพ้ต่ออุบายของมาร การเกิดผลก็จะหยุดลง

ชีวิตที่เกิดผลมาก

วัตถุประสงค์ของคริสตจักรใจสมานคือการสร้างสมาชิกให้เป็นสาวกของพระคริสต์ เครื่องหมายอย่างหนึ่งของเป็นสาวกคือการเกิดผลมาก

ฝนแห่งพระคุณจากพระเจ้า

“ด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอ และเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า” (ฮบ.6:7)