“ขอพระเจ้าเมตตาบ้านเมืองของเรา ”

หลังจากที่ได้รับทราบข่าวเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็รู้สึกหนักใจกับการฟอร์มรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศไทย ข่าวที่ได้ยินมาเกี่ยวกับการต่อรองและการแย่งชิงตำแหน่งกันในระหว่างส.ส.ในพรรครัฐบาลทำให้เข้าใจว่าบรรดาส.ส.คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างที่กล่าวไว้ตอนหาเสียง ประเทศไทยคงก้าวหน้ายากถ้ามีนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวเองมากๆมาเป็นผู้บริหารประเทศ

“เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ”

เป้าหมายของชีวิตคริสเตียนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการดำเนินชีวิตอย่างพระคริสต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากคนรอบข้างอยู่เสมอ เคล็ดลับที่สำคัญคือการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณภายในใจอยู่เสมอ เพราะพระเยซูคริสต์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณตลอดเวลา ดังนั้นคริสเตียนที่จะมีชีวิตเหมือนพระคริสต์จะต้องเปิดใจที่จะรับการเสริมกำลังในจิตใจด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (อฟ.3:16)

“วันเพ็นเทคอส”

วันนี้ตรงกับวันเพ็นเทคอสซึ่งเป็นวันสำคัญที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์เดิม (ลวน.23:15-16) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลถวายข้าวใหม่แด่พระเจ้า วันดังกล่าวห่างจากวันอีสเตอร์50วัน เป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งในสามที่พระเจ้าสั่งให้ผู้ชายชาวยิวเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระวิหารในเยรูซาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว และวันดังกล่าวก็มีความสำคัญในพระคัมภีร์ใหม่คือเป็นวันที่เหล่าสาวกของพระเยซูได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ.2:1-4)

“เริ่มลงมือรับใช้พระเจ้า”

การฝึกตนในทางพระเจ้าที่สำคัญคือการใช้ของประทานหรือความสามารถที่มีอยู่ในการรับใช้ผู้อื่น พระเยซูได้ประกาศวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ “อย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา–“(มธ.20:28) พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่พวกเราในการฝึกตนในทางของพระเจ้า อ.เปาโลได้หนุนใจทิโมธีเกี่ยวกับเรื่องของประทานที่มีอยู่ในตัวเขา “อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น”(2ทธ.1:6)

“การฝึกตนในการรับใช้”

การฝึกตนในทางพระเจ้าที่สำคัญคือการใช้ของประทานหรือความสามารถที่มีอยู่ในการรับใช้ผู้อื่น พระเยซูได้ประกาศวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ “อย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา–“(มธ.20:28) พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่พวกเราในการฝึกตนในทางของพระเจ้า อ.เปาโลได้หนุนใจทิโมธีเกี่ยวกับเรื่องของประทานที่มีอยู่ในตัวเขา “อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น”(2ทธ.1:6)

“เผชิญความทุกข์ยากในการฝึกตน”

การฝึกตนในทางของพระเจ้าเป็นหัวข้อที่คริสตจักรเน้นในปีนี้ เรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในทุกกรณีตามพระธรรม 1ธส.5:18 เป็นการฝึกปฏิบัติที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในหลายกรณีที่เหตุการณ์แวดล้อมสร้างปัญหาความกดดันและความกลัว คนที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ต้องมีมุมมองและความเชื่อวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าจริงๆ และต้องเชื่อว่าจะมีผลดีเกิดขึ้นตามมา “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”(รม.28:8)