วันเพนเทคอส

วันนี้ตรงกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคือวันเพนเทคอส เป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาเจิมบรรดาสาวก 120 คน

การนมัสการที่ถูกต้อง

วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่คงจะไปร่วมที่ค่ายคริสตจักรเพื่อรับพระพรฝ่ายวิญญาณร่วมกัน แต่พี่น้องที่ไม่ได้ไปค่ายก็ยังคงร่วมกันนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรตามปกติ

“อย่างหลงผิดเลย การคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงาม”(1คร.15:33)

พระคำพระเจ้าสอนให้ลูกของพระองค์รู้จักเลือกคบเพื่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการถือต้วหรือเรื่องความเย่อหยิ่ง แต่เป็นเรื่องความรอบคอบในการป้องกันไม่ให้อิทธิพลของความชั่วและค่านิยมที่ผิดครอบงำความคิดและจิตใจของเราโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นต้องระวังเป็นพิเศษในการคบเพื่อน

จงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพผู้อาวุโส และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า

สังคมไทยมีค่านิยมที่ดีคือให้เกียรติกับผู้อาวุโส เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับคำสอนของพระบัญญัติ “จงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพผู้อาวุโส และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือยาเวห์”(ลวน.19:32)

“ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน”

“ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน”(1คร.15:17)

อิสราเอล…พันธสัญญาของพระเจ้า

การเดินทางไปประเทศอิสราเอลกับพี่น้องสมาชิกใจสมานเมื่อวันที่ 7-14 มีนาคม ทำให้ได้รับความรู้ความกระจ่างหลายข้อเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลและพระเยซูกับเหล่าสาวก

ทำความดีทุกวันเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

“ท่านผู้โอ้อวดในธรรมบัญญัติ ตัวท่านเองยังลบหลู่พระเจ้าด้วยการประพฤติผิดธรรมบัญญัติหรือเปล่า เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า’คนต่างชาติพูดหยาบหยามต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทั้งหลาย” (รม.2:23-24)

“จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า”

“จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า”(สภษ.3:9)

การตกแต่งภายในจิตใจ

“การประดับกายของท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก ด้วยการถักผม ประดับด้วยเครื่องทองคำ และนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมคลาย คือด้วยจิตใจที่สงบ และสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสิรฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า” (1ปต.3:3-4)