ผู้รับมอบฉันทะที่ดี

การเป็นผู้รับมอบฉันทะคือการได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการบางอย่างให้สำเร็จเรียบร้อย ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบและมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

เด็กคือกำลังสำคัญในอนาคต

เมื่อวานนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากของประเทศและคริสตจักร เด็กคือผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ภาษิตจีนกล่าวว่า”ต้นไผ่อ่อนจะขึ้นตรงได้ต้องมีต้นไผ่แก่ห้อมล้อมไว้”

ใช้เวลาอย่างฉลาด

เวลาในชีวิตของแต่ละคนได้รับมาฟรีๆ เป็นของประทานจากพระเจ้า บางทีเราก็เลยไม่ได้คิดถึงคุณค่าของมันอย่างที่ควร จนเมื่อมันใกล้จะหมดลง เมื่อเราตระหนักว่าอีกไม่กี่ปีเราคงต้องจากโลกนี้ไป เราจึงเริ่มรู้สึกตัวว่าเวลาในชีวิตมีค่ามากเพียงไร

สวัสดีปีใหม่ 2017 ปีแห่งการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแต่ละคนมีอยู่ล้วนแต่มาจากพระเจ้าทั้งสิ้น เราเกิดมาตัวเปล่าและต้องจากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นเดียวกัน ดังนั้นทุกสิ่งที่อยู่ในการครอบครองจึงเป็นสิ่งชั่วคราว พระเจ้าทรงประทานให้เราเพื่อบริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม

คริสตมาสแห่งพระพร

คริสตมาสปีนี้เป็นคริสตมาสแห่งพระพร เพราะพระเจ้ามีแผนการที่จะอวยพรมนุษย์ทุกคน โดยประทานพระเยซูคริสต์มาเกิดเป็นมนุษย์ สันติสุข การคืนดีกับพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แก่มนุษย์โดยทางพระเยซูคริสต์

ร่วมลงทุนกับพระเจ้า

ให้เราเป็นผู้ร่วมลงทุนกับพระเจ้า ร่วมงานกับพระองค์เพื่อให้ความรอดได้ไปถึงคนไทยบางคนที่อยู่ในแวดวงของเรา วันคริสตมาสเป็นวันที่พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ เป็นการลงทุนสูงของพระเจ้าพระบิดา และเป็นการเสียสละอย่างสูงของพระเยซูคริสต์

รักศัตรู

ในพระคัมภีร์เดิมตามพระบัญญัติกำหนดเรื่องการชดใช้ความเสียหายดังนี้ ตาแทนตา และฟันแทนฟัน(กดว.30:2) เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเรียกร้องการแก้แค้นหรือการชดใช้เกินสมควร เพราะมนุษย์มีแนวโน้มที่จะ

แบบอย่างของพ่อ

คริสตจักรได้จัดงานวันพ่อขึ้นทุกปีในต้นเดือนธันวาคมเพื่อหนุนใจให้คุณพ่อทุกคนได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่พ่อที่ดีให้กับลูกๆ เมื่อคิดถึงคนในพระคัมภีร์ที่ทำหน้าที่ของพ่อที่ดี ผมแปลกใจมากว่าไม่ค่อยมีการบันทึกถึงคนที่ทำหน้าที่พ่อที่ดีให้จดจำ

จบลงด้วยดี

“ในปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้า ก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง–“(ปญจ.12:1) การเริ่มต้นที่ดีและถูกต้องมีความสำคัญอย่างมาก จนมีคำกล่าวว่า”การเริ่มต้นที่ดีก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”

สำรวจตัวเอง

ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเองจึงจะมีอะไรๆอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น (กท.6:4) การสำรวจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องนี้แต่ละคนต้องรับภาระที่จะทำเอง ไม่อาจให้คนอื่นทำแทนได้

การให้เกียรติแก่พระคำของพระเจ้า

การให้เกียรติแด่พระเจ้าแสดงออกได้โดยการให้เกียรติแก่พระคำของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงทรงจริงจังกับการรักษาพระดำรัสของพระองค์ทุกคำที่จะให้สำเร็จเป็นจริงทุกประการ เหมือนดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้”เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้ว”(มธ.5:18)

มีใจถ่อมและยำเกรงพระเจ้า

การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเกิดจากจิตใจที่มีความยำเกรงพระองค์และตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนได้รับการเตือนจากพระเจ้าทางความฝันว่า