“พระคุณพระเจ้า”

“พระคุณพระเจ้า”(Amazing Grace)เป็นบทเพลงอมตะของวงการคริสเตียนทั่วโลก และเป็นบทเพลงที่โลกตะวันตกรู้จักเป็นอย่างดี

สวัสดีปีใหม่2016

ขอให้พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านมีความหวังที่เต็มเปี่ยมในพระคุณของพระเจ้า ให้โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า โอกาสที่พระเจ้าจะนำทุกท่านให้รับพระพรและการเรียนรู้ใหม่ๆ

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของชีวิต

เพราะทุกกิจกรรมที่ทำ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น ชีวิตของแต่ละคนบนโลกนี้กำหนดโดยเวลาเกิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น และเวลาตายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด

ความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยิน

เรารู้ว่าทางเดียวที่เป็นไปได้ในการรอดพ้นจากการพิพากษา และความพินาศในบึงไฟนรก คือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ นี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะรอดได้อย่างแท้จริง

ครอบครัวและคริสตจักร

ครอบครัวและคริสตจักรเป็นสถาบันที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้นในโลกนี้ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากในการเสริมสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่…

อย่าเป็นหนี้อะไรใคร

พ่อแม่ทุกคนต้องสอนลูกให้ตระหนักถึงอันตรายของนิสัยการก่อหนี้สิน นี่เป็นจุดอ่อนของคนไทย การรู้จักประหยัดและเป็นผู้อารักขาที่ดี

ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ

หลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลคือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ซึ่งหมายถึงการไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนัง

การประพฤติที่จะทำให้ได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีในชีวิต

” เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงให้เขาละความชั่วและกระทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไป” (1ปต.3:10-11)

สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ

“เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งของของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ”