นิมิต และปรัชญาของคริสตจักรใจสมาน

“สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า ในประเทศไทย และที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

ที่มาของนิมิตและปรัชญา

ด้วยแบบอย่างชีวิตในหนทางที่ดีงามที่องค์พระเยซูคริสต์ได้วางไว้ อีกทั้งจากสัจจธรรมคำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก่อให้เกิดเป็นนิมิต และปรัชญาของคริสตจักร ในการทำงานเพื่อรับใช้สังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการเข้าไปสัมผัสแตะต้องชุมชน นำความหวัง นำการพัฒนา และการเสริมสร้างที่ดีไปสู่ทุกชีวิต

หลักข้อเชื่อ
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระองค์ซึ่งหาที่ผิดพลาดมิได้   ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดแห่งความเชื่อและการประพฤติปฎิบัติของคริสตชน
 • มีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียว ซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง   ทรงสำแดงพระลักษณะเป็นตรีเอกานุภาพคือ พระบิดา  พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์
 • พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ แต่มนุษย์ได้กระทำความผิดบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
 • พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์จากหญิงพรหมจารีโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงปราศจากบาป ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษยชาติ ทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามทรงฟื้นคืนพระชนม์ แล้วเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา และจะเสด็จกลับมาในอนาคตเพื่อครอบครองประชาชาติทั้งมวล
 • ทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ได้รับความรอดคือกลับใจใหม่ และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงสถิตอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคน
 • การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคนโดยมีเครื่องหมายที่แสดงออกคือ การพูดภาษาแปลก ๆ
 • คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์   เป็นที่ประทับของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ ผู้เชื่อที่แท้จริงทุกคนและคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรสากล อันเป็นชุมชนและครอบครัวของพระเจ้าซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์
 • พิธีบัพติศมาในน้ำ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้เชื่อได้เข้าส่วนกับพระคริสต์ในความตาย การถูกฝังไว้ และการเป็นขึ้นมาใหม่ พิธีนี้กระทำขึ้นโดยการจุ่มตัวลงในน้ำ
 • พิธีมหาสนิท เป็นพิธีระลึกและประกาศการวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา
 • การบำบัดโรคภัยไข้เจ็บและการอัศจรรย์ได้มีอยู่ในการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์แล้ว ซึ่งผู้เชื่อ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
 • พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกเพื่อรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ทั้งที่ล่วงหลับไปแล้วและที่ยังเป็นอยู่ไปกับพระองค์ พระเยซูจะปกครองโลกพันปีร่วมกับบรรดาธรรมิกชนของพระองค์และจะพิพากษาพญามารกับพรรคพวกของมัน และบรรดาผู้ที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต โดยทิ้งลงในบึงไฟซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง ส่วนบรรดาธรรมิกชนจะรอคอยฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่