(อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือสาวกฝ่ายจิตวิญญาณ)