พันธกิจแห่งการคืนดีกัน

“ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ”(2คร.5:18-19)

พันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐและการก่อตั้งคริสตจักร

มิชชันนารีสหรัฐอเมริกาได้นำข่าวประเสริฐเข้ามาประกาศในประเทศไทยในปลายรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีคศ.1828 นับถึงปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแล้ว 188 ปี

คนทุกชาติทุกภาษาได้ยินข่าวประเสริฐ

การประกาศข่าวประเสริฐในช่วงแรกของคริสตจักรในเยรูซาเล็มจะมุ่งประกาศกับชาวยิวเท่านั้น คือยิวที่เป็นฮีบรูและยิวที่เดิมเป็นต่างชาติแล้วเข้าจารีตยิว

การช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

การช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในคดีที่ดินของคริสตจักรใจสมานสุขุมวิทซอย6 เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง หลังจากที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันในเรื่องนี้ยาวนานถึง27ปี

คนสามวัย

อัครสาวกยอห์นได้พูดกับคนสามวัยในคริสตจักร(1ยน.2:13-14) คือวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และวัยอาวุโส

ความเชื่อในฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

คำอธิษฐานตอนหนึ่งของอ.เปาโลที่ได้อธิษฐานเผื่อธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ “และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามอำนาจของพระกำลัง และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์”(อฟ.1:19)

การเดินทางในโลกนี้

ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางในโลกนี้ แต่ละคนต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินที่ถูกต้องและดีที่สุด มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะมีตัวเลือกมากมายเหลือเกินตลอดเส้นทางที่เดินไป มีทางแยกมากมายที่ทำให้ไม่มั่นใจว่าจะเลือกเส้นทางใดดี

วันแม่

ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่านได้อธิษฐานขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึง

เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้ว ไม่มีอะไรจะเอาชนะเราได้

ความรักมั่นคงของพระเจ้าได้สำแดงออกต่อคริสตจักรใจสมานในกรณีเรื่องของคดีที่ดิน เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของลูกๆของพระเจ้า

อย่ากล่าวโทษกันและกัน

“ดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่า ว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้อง”(รม.14:13)

พระเมตตาของพระองค์และการช่วยกู้ที่อัศจรรย์

“เมื่อพระเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า”พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เขา”(สดด.126:1-2)