“อย่าลืมพระคุณพระเจ้า”

สาเหตุที่พระเจ้าทรงสั่งให้ชนชาติอิสราเอลถือรักษาเทศกาลปัสกาตลอดทุกชั่วอายุคน(อพย.12)และเทศกาลอื่นๆอีกหลายเทศกาล ซึ่งจะต้องจัดทุกปี ก็เพื่ออิสราเอลจะไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ และนำพวกเขาเดินทางในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี จนในที่สุดสามารถยึดครองแผ่นดินคะนาอันได้

“การถวายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าเป็นช่องทางแห่งพระพร”

นี่เป็นคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการสร้างพระวิหารของพระเจ้า “–ของมากมายเหล่านี้ทั้งสิ้นซึ่งข้าพระองค์จัดหาเพื่อพระนิเวศถวายแด่พระองค์เพื่อพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ มาจากพระหัตถ์ของพระองค์และเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น—-ข้าพระองค์ได้ถวายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น ด้วยความเต็มใจในความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจของข้าพระองค์ และบัดนี้ข้าพระองค์ชื่นใจที่ได้เห็นประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้ได้เต็มใจถวายด้วยความชื่นบานต่อพระองค์”(1พศด.29:16-17)

“‘งานของพระวิญญาณในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์”

“เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา”(ยน.16:8) พระเยซูตรัสถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกระทำในใจของมนุษย์ ซึ่งจะชักนำให้มนุษย์มาสู่การสารภาพบาปและกลับใจใหม่ เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ แต่เรื่องนี้จะเกิดควบคู่กับการประกาศข่าวประเสริฐ คือผู้เชื่อต้องร่วมมือกันในการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์เพื่อบอกความจริงถึงการทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์

“กลุ่มพัฒนาชีวิต(กพช.)”

คริสตจักรใจสมานกำหนดให้ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนเป็นวันกลุ่มพัฒนาชีวิต(กพช.)เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกทุกคนเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกพช. เพราะคริสตจักรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชีวิตของสมาชิก

“ความร้อนรนฝ่ายวิญญาณ”

ทำอย่างไรคริสเตียนจึงจะมีใจกระตือรือร้นในการติดตามพระคริสต์อย่างต่อเนื่องยาวนาน? ที่ถามเช่นนี้เพราะมีคริสเตียนไม่น้อยที่สูญเสียความร้อนรนฝ่ายวิญญาณเมื่อเป็นคริสเตียนไประยะหนึ่งแล้ว สภาพเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคริสเตียนในยุคนี้เท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ด้วย

“ถวายตัวกับพระองค์”

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”(มธ.11:29-30) พระเยซูได้เชิญชวนให้ทุกคนที่มาหาพระองค์และได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ ให้รับเอา..

“รับมอบฉันทะในการทำหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐ”

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด—“(รม.1:16)

“เปิดตาให้เห็นสิ่งมหัศจรรย์”

“ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์”(สดด.119:18) ทำไมจึงต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดตาให้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า ทั้งนี้เพราะ

“จงทำด้วยใจที่รักพระเจ้า”

“พระองค์เงยพระพักตร์ทรงเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวาย พระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจน นำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย พระองค์ตรัสว่า ‘เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้ เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีพของตนมาใส่จนหมด”(ลก.21:1-4)

“คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผล”

คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผล”(ยก.5:16) เรื่องราวในพระคัมภีร์มากมายหลายเรื่องยืนยันความจริงดังกล่าว น่าเสียดายที่ผู้ชอบธรรมในพระคริสต์ที่เป็นคนไทยไม่ได้ใช้พลังของการอธิษฐานเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะไม่ตระหนักถึงพลังดังกล่าวเท่าที่ควร ไม่เห็นความสำคัญมากนัก จึงไม่ได้จัดเวลาให้กับการอธิษฐานในแต่ละวัน

“นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์”(ยน.4:23)

ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย

“ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย–“(สภษ.22:1) คนที่ตระหนักในเรื่องนี้คือชายร่างเตี้ยที่มั่งคั่งด้วยเงินทองจากอาชีพเก็บภาษีที่ชื่อว่าศักเคียส เขาเคยคิดว่าชื่อเสียงดีไม่สำคัญ ความร่ำรวยเงินทองสำคัญกว่า เขาจึงเลือกอาชีพเก็บภาษีที่ทำให้เขาเป็นที่รังเกียจของชาวเมืองเยรีโค แต่ก็ทำให้เขามั่งคั่ง แต่เมื่อเขาได้เผชิญหน้ากับ