จงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพผู้อาวุโส และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า

สังคมไทยมีค่านิยมที่ดีคือให้เกียรติกับผู้อาวุโส เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับคำสอนของพระบัญญัติ “จงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพผู้อาวุโส และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือยาเวห์”(ลวน.19:32)

“ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน”

“ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน”(1คร.15:17)

อิสราเอล…พันธสัญญาของพระเจ้า

การเดินทางไปประเทศอิสราเอลกับพี่น้องสมาชิกใจสมานเมื่อวันที่ 7-14 มีนาคม ทำให้ได้รับความรู้ความกระจ่างหลายข้อเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลและพระเยซูกับเหล่าสาวก

ทำความดีทุกวันเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

“ท่านผู้โอ้อวดในธรรมบัญญัติ ตัวท่านเองยังลบหลู่พระเจ้าด้วยการประพฤติผิดธรรมบัญญัติหรือเปล่า เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า’คนต่างชาติพูดหยาบหยามต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทั้งหลาย” (รม.2:23-24)

“จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า”

“จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า”(สภษ.3:9)

การตกแต่งภายในจิตใจ

“การประดับกายของท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก ด้วยการถักผม ประดับด้วยเครื่องทองคำ และนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมคลาย คือด้วยจิตใจที่สงบ และสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสิรฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า” (1ปต.3:3-4)

วันวาเลนไทน์

ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ทุก 4 ปี และวันที่ 14 ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ก็ตรงกับวันอาทิตย์ นับว่าพิเศษจริงๆ

ทุกคนมีเวลา

เดือนแรกของปีใหม่ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เวลาคือทรัพยากรของชีวิตที่ไม่อาจหามาเพิ่มได้ มันมีแต่จะร่อยหรอลงไปทุกวัน เงิน ทองไม่อาจซื้อเวลาให้กลับคืนมาได้

พระคุณและความเที่ยงธรรม

อ.เปาโลๆด้เปิดเผยพระลักษณะทั้งสองด้านของพระเจ้าคือพระกรุณาคุณที่ให้โอกาสแก่มนุษย์ที่จะกลับใจใหม่จากความผิดบาปและความเที่ยงธรรมที่จะลงโทษคนบาปที่มีใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมกลับใจใหม่(รม.2:4-5)

ความชอบกับความเชื่อ

ความชอบกับความเชื่อนั้นแตกต่างกัน ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง(ฮบ.11:1)