“ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมนมัสการตรงเวลา”

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบเรื่องหนึ่งที่จะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการมาร่วมนมัสการพระเจ้าอยย่างสม่ำเสมอในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตาย พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งคริสตจักร เราทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ จึงควรมาเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมเพรียงกันเพื่อถวายความจงรักภักดี ถวายคำสรรเสริญยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ มาถวายคำโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตากรุณายิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเร

“ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมนมัสการ”

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เรื่องหนึ่งที่จะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการมาร่วมนมัสการพระเจ้าอยย่างสม่ำเสมอในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตาย พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งคริสตจักร เราทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ จึงควรมาเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมเพรียงกันเพื่อถวายความจงรักภักดี ถวายคำสรรเสริญยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ มาถวายคำโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตากรุณายิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเรา

“เก่งสักเพียงใดก็ไม่สามารถเอาชนะความตายความบาป”

“ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียว มีภาษาเดียว นี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำ และเขาตั้งใจจะทำอะไร ก็ทำได้ทั้งนั้น”(ปฐก.11:6)

“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น”

“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”(ฮบ.10:25)

Miracle of Love Festival

โอกาสที่คริสเตียนไทยจะได้มีส่วนร่วมในการนำวิญญาณครั้งใหญ่เช่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในงานเทศกาลอัศจรรย์แห่งรัก(Miracle of Love Festival)ที่จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนา ในวันที่19-20 มกราคม 2019 อาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในกรุงเทพฯ เพราะการจัดงานใหญ่ที่ใช้ห้องประชุมจุ 20,000 คนเป็นเรื่องที่พิเศษและเป็นประวัติศาสตร์ เพราะไม่เคยมีการจัดงานประกาศใหญ่ในระดับเช่นนี้มาก่อนเลยในกรุงเทพมหานคร จึงอยากเชิญชวนพี่น้องใจสมานทุกคนให้มีส่วนร่วมเต็มที่ในงานครั้งประวัติศาสตร์นี้

“ความยำเกรงพระเจ้า เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา”

“ความยำเกรงพระเจ้า เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา–“(สภษ.9:10)
นั่นหมายความว่าถ้าขาดความยำเกรงพระเจ้าความอับปัญญาจะเกิดขึ้นในใจของมนุษย์ สังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยความสับสนในเรื่องมาตรฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความถูกและความผิด แต่ละกลุ่มคนกำหนดเอาเองว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีและถูกต้อง โลกทุกวันนี้จึงยุ่งเหยิงสับสน ศีลธรรมเสื่อมลงเรื่อยๆตามกิเลสตัณหาและความโลภในใจของมนุษย์

“อดอาหารอธิษฐาน40วันของคริสตจักรในประเทศไทย”

เรากำลังอยู่ในช่วงอดอาหารอธิษฐาน40วันของคริสตจักรในประเทศไทย ผมขอหนุนใจสมาชิกทุกคนได้ร่วมในการอธิษฐานเผื่อคริสตจักร 350 แห่งที่ได้เข้าร่วมในการจัดงานประกาศใหญ่”เทศกาลอัศจรรย์แห่งรัก” ที่จะจัดในวันที่ 19-20 มกราคม 2019 ที่ไบเทค บางนา ขอให้สมาชิกในคริสตจักรเหล่านั้นมีภาระใจในการร่วมโครงการปฏิบัติการแอนดรูว์ ( Operation Andrew) ซึ่งกำลังมีการรณรงค์อยู่ในขณะนี้ ให้ทุกคนตื่นตัว มีใจกระตือ รือร้น ในการเป็นพยานและเชิญชวนกลุ่มบุคคลในสายสัมพันธ์ไปร่วมงานประกาศใหญ่ครั้งนี้ และให้สมาชิกจำนวนมากเข้ารับการอบรมเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลติดตามผลผู้เชื่อใหม่ที่เกิดจากงานประ กาศในครั้งนี้

“ผนึกกำลังในการอธิษฐาน”

ทุกปีในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-9 พ.ย. เป็น 40 วันแห่งการถืออดอาหารและอธิษฐานของเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย การรวมพลังอธิษฐานของคริสตจักรไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐและการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรในประเทศไทย เพราะอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการขยายแผ่นดินของพระเจ้าคืออำนาจของวิญญาณชั่วที่ปิดบังตาใจของคนไทยและทำให้มีอคติต่อความจริงของข่าวประเสริฐ

“ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”

เครื่องมือสำคัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้เชื่อในการรับใช้พระองค์เพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐซึ่งเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า(รม.1:16) ความจริงแห่งข่าวประเสริฐสมารถทำให้ทุกคนที่ได้ยินและเชื่อได้รับความรอด ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม แต่เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งคือฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการวางมืออธิษฐานให้คนเจ็บป่วยได้รับการรักษาให้หายโรค และการขับผีออกโดยพระนามพระเยซูคริสต์ (มก.16:17-18)

“ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา”

สิ่งที่สำคัญที่สุดและขาดแคลนมากที่สุดในการขยายพันธกิจการประกาศและบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรคือผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา สิ่งที่พระเยซูตรัสเป็นจริงเสมอและชัดเจนอย่างยิ่งสำหรับงานด้านการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณเข้าสู่ความรอดในพระคริสต์ “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”(มธ.9:37-38)

“การเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยใช้โซเชียลมีเดีย”

ปรากฏการณ์ที่น่าชื่นชมในเรื่องการเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยใช้โซเชียลมีเดียได้เกิดขึ้นในสังคมไทยเมื่อเร็วๆนี้คือคุณแชมป์ซึ่งเป็นคนหนุ่มที่มีใจร้อนรนได้ผลิตวีดีโอในการเป็นพยานประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐทางเฟสบุ๊คและยูทูป มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องมากมายจนกลายเป็นที่กล่าวขวัญในสังคมออนไลน์ ผมเองได้มีโอกาสรับชมแล้วรู้สึกชื่นชมและขอบคุณพระเจ้าที่คนรุ่นใหม่รู้จักใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียได้เป็นประโยชน์ในการรับใช้พระเจ้

“เชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐ”

อ.เปาโลเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐว่าสามารถที่จะช่วยทุกคนให้ได้รับความรอด ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม( รม.1:16) ดังนั้นอ.เปาโลจึงไม่อายในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม