ร่วมลงทุนกับพระเจ้า

ให้เราเป็นผู้ร่วมลงทุนกับพระเจ้า ร่วมงานกับพระองค์เพื่อให้ความรอดได้ไปถึงคนไทยบางคนที่อยู่ในแวดวงของเรา วันคริสตมาสเป็นวันที่พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ เป็นการลงทุนสูงของพระเจ้าพระบิดา และเป็นการเสียสละอย่างสูงของพระเยซูคริสต์

รักศัตรู

ในพระคัมภีร์เดิมตามพระบัญญัติกำหนดเรื่องการชดใช้ความเสียหายดังนี้ ตาแทนตา และฟันแทนฟัน(กดว.30:2) เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเรียกร้องการแก้แค้นหรือการชดใช้เกินสมควร เพราะมนุษย์มีแนวโน้มที่จะ

แบบอย่างของพ่อ

คริสตจักรได้จัดงานวันพ่อขึ้นทุกปีในต้นเดือนธันวาคมเพื่อหนุนใจให้คุณพ่อทุกคนได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่พ่อที่ดีให้กับลูกๆ เมื่อคิดถึงคนในพระคัมภีร์ที่ทำหน้าที่ของพ่อที่ดี ผมแปลกใจมากว่าไม่ค่อยมีการบันทึกถึงคนที่ทำหน้าที่พ่อที่ดีให้จดจำ

จบลงด้วยดี

“ในปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้า ก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง–“(ปญจ.12:1) การเริ่มต้นที่ดีและถูกต้องมีความสำคัญอย่างมาก จนมีคำกล่าวว่า”การเริ่มต้นที่ดีก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”

สำรวจตัวเอง

ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเองจึงจะมีอะไรๆอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น (กท.6:4) การสำรวจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องนี้แต่ละคนต้องรับภาระที่จะทำเอง ไม่อาจให้คนอื่นทำแทนได้

การให้เกียรติแก่พระคำของพระเจ้า

การให้เกียรติแด่พระเจ้าแสดงออกได้โดยการให้เกียรติแก่พระคำของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงทรงจริงจังกับการรักษาพระดำรัสของพระองค์ทุกคำที่จะให้สำเร็จเป็นจริงทุกประการ เหมือนดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้”เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้ว”(มธ.5:18)

มีใจถ่อมและยำเกรงพระเจ้า

การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเกิดจากจิตใจที่มีความยำเกรงพระองค์และตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนได้รับการเตือนจากพระเจ้าทางความฝันว่า

ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์

“เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา” (ยน.5:23)

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เดือนตุลาคมมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองหลายเหตุการณ์เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้วประเทศ ไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง

จงอย่าลำเอียง

สังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยมจะเห็นคุณค่าของคนแตกต่างกัน คนรวยจะมีคุณค่ามากกว่าคนจน ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนจน เรื่องนี้เป็นธรรมดาสำหรับสังคมทั่วไปของโลกนี้ แต่ค่านิยมนี้ก็แทรกซึมเข้ามาในคริสตจักรด้วย

40 วันแห่งการถืออดอาหารอธิษฐาน

เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยได้เชิญชวนให้คริสตชนทั่วประเทศได้เข้าร่วมในการอดอาหารอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2016 รวมเวลา 40 วัน ผมอยากหนุนใจให้พี่น้องใจสมานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอธิษฐานดังกล่าวตามกำลังที่ท่านจะทำได้

พระเจ้าไม่เคยเอาเปรียบใคร

ศิษยาภิบาลบางคนมีความลังเลใจในการหนุนใจและท้าทายให้สมาชิกถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพระราชกิจของพระเจ้าเพราะรู้สึกเกรงใจและคิดว่าเป็นการไปเพิ่มภาระให้กับสมาชิก จะทำให้สมาชิกขัดสนในการดำรงชีพ นั่นคือการคิดตามหลักของเหตุผลทั่วไป แต่แท้จริงแล้วการถวายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้ากลับเป็นช่องทางให้ผู้ถวายได้รับพระพรในการเลี้ยงดูจากพระเจ้า