ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์

“เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา” (ยน.5:23)

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เดือนตุลาคมมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองหลายเหตุการณ์เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้วประเทศ ไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง

จงอย่าลำเอียง

สังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยมจะเห็นคุณค่าของคนแตกต่างกัน คนรวยจะมีคุณค่ามากกว่าคนจน ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนจน เรื่องนี้เป็นธรรมดาสำหรับสังคมทั่วไปของโลกนี้ แต่ค่านิยมนี้ก็แทรกซึมเข้ามาในคริสตจักรด้วย

40 วันแห่งการถืออดอาหารอธิษฐาน

เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยได้เชิญชวนให้คริสตชนทั่วประเทศได้เข้าร่วมในการอดอาหารอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2016 รวมเวลา 40 วัน ผมอยากหนุนใจให้พี่น้องใจสมานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอธิษฐานดังกล่าวตามกำลังที่ท่านจะทำได้

พระเจ้าไม่เคยเอาเปรียบใคร

ศิษยาภิบาลบางคนมีความลังเลใจในการหนุนใจและท้าทายให้สมาชิกถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพระราชกิจของพระเจ้าเพราะรู้สึกเกรงใจและคิดว่าเป็นการไปเพิ่มภาระให้กับสมาชิก จะทำให้สมาชิกขัดสนในการดำรงชีพ นั่นคือการคิดตามหลักของเหตุผลทั่วไป แต่แท้จริงแล้วการถวายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้ากลับเป็นช่องทางให้ผู้ถวายได้รับพระพรในการเลี้ยงดูจากพระเจ้า

พันธกิจแห่งการคืนดีกัน

“ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ”(2คร.5:18-19)

พันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐและการก่อตั้งคริสตจักร

มิชชันนารีสหรัฐอเมริกาได้นำข่าวประเสริฐเข้ามาประกาศในประเทศไทยในปลายรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีคศ.1828 นับถึงปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแล้ว 188 ปี

คนทุกชาติทุกภาษาได้ยินข่าวประเสริฐ

การประกาศข่าวประเสริฐในช่วงแรกของคริสตจักรในเยรูซาเล็มจะมุ่งประกาศกับชาวยิวเท่านั้น คือยิวที่เป็นฮีบรูและยิวที่เดิมเป็นต่างชาติแล้วเข้าจารีตยิว

การช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

การช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในคดีที่ดินของคริสตจักรใจสมานสุขุมวิทซอย6 เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง หลังจากที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันในเรื่องนี้ยาวนานถึง27ปี

คนสามวัย

อัครสาวกยอห์นได้พูดกับคนสามวัยในคริสตจักร(1ยน.2:13-14) คือวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และวัยอาวุโส

ความเชื่อในฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

คำอธิษฐานตอนหนึ่งของอ.เปาโลที่ได้อธิษฐานเผื่อธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ “และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามอำนาจของพระกำลัง และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์”(อฟ.1:19)

การเดินทางในโลกนี้

ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางในโลกนี้ แต่ละคนต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินที่ถูกต้องและดีที่สุด มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะมีตัวเลือกมากมายเหลือเกินตลอดเส้นทางที่เดินไป มีทางแยกมากมายที่ทำให้ไม่มั่นใจว่าจะเลือกเส้นทางใดดี