เข้าสู่บั้นปลายของยุคสุดท้าย

เมื่อไม่กี่วันมานี้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่าการแต่งงานระหว่างชายกับชายและหญิงกับหญิงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เราจะเกิดผลและไม่ขัดสนอย่างแน่นอน

ชีวิตที่เกิดผลเป็นชีวิตที่ไม่ขัดสนเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี(สดด.23:1) แม้ว่าจะไม่ร่ำรวยมั่งคั่ง แต่จะไม่ขัดสนยากไร้การเชื่อฟังพระเจ้า

การเกิดผลในครอบครัว

การเกิดผลในชีวิตคริสเตียนที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือการเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัว เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อ

รับแอกของพระคริสต์มาแบกแล้วเรียนจากพระองค์

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”(มธ.11:29-30)

คริสตจักรต้องกลับคืนสู่ความรักดั้งเดิม

ธรรมชาติชีวิตใหม่ที่พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคนที่บังเกิดใหม่เป็นชีวิตที่ต้องผูกพันกับพี่น้องผู้เชื่อด้วยกัน เหมือนหนึ่งเป็นอวัยวะในร่างกายเดียวกัน

อุทิศตัวรับใช้พระเจ้า ผลตอบแทนยิ่งใหญ่และคุ้มค่าอย่างยิ่ง

“แต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้น จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมา ผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุด เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ”(วว.2:25-26)

พระเจ้ากับเงินทอง

สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม เงินจึงเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะสามารถดลบันดาลให้มีวัตถุสิ่งของมากมายตามที่ใจต้องการ

ความสุขแท้ที่คนไทยยังรอคอย

ความสุขที่แท้จริงมาจากการที่มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นสันติสุขในพระเจ้าที่พระเยซูมอบให้กับผู้ที่เชื่อวางใจ