“อย่าตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวง”

“จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหล ตามตำนานของมนุษย์ ตามภูตผีปีศาจของจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์”(คส.2:8)

“เสริมสร้างลูกหลานของเราให้ดำรงอยู่ในความเชื่อ”

การส่งต่อความเชื่อจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นถัดไปเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถและความทุ่มเทของรุ่นที่เป็นพ่อแม่อย่างยิ่ง เมื่อคนอิสราเอลรุ่นที่อยู่ภายใต้การนำของโยชูวาเข้ายึดครองแผ่นดินคะนาอันได้ตายจากไป รุ่นลูกถัดมาได้ละเลยในการเชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาล้มเหลวในการติดตามพระเจ้าด้วยใจเชื่อฟังเหมือนรุ่นพ่อแม่ของเขา (วนฉ.2:7-11)

“นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องแท้จริง”

ในฐานะที่ผู้เชื่อทุกคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตของพระเจ้า “และทรงตั้งเราไว้ให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์”(วว.1:6) หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของปุโรหิตในการปรนนิบัติพระเจ้าคือการนมัสการพระเจ้า ถวายเครื่องสักการะะบูชาฝ่ายวิญญาณแด่พระเจ้า(1ปต.2:5) ซึ่งก็คือคำสรรเสริญยกย่องพระเจ้า(ฮบ.13:15) พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนที่จะนมัสการพระองค์อย่างถูกต้องหรืออย่างแท้จริงคือนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยน.4:23-24)

“ใช้ชีวิตเพื่อทำความดี”

ขณะนี้จิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ยังคงมีความอาลัยต่อจากไปของในหลวงรัชกาลที่9 ถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านพันไปแล้ว1ปี แต่ความรู้สึกถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ยังคงอยู่ในใจของคนไทย ชีวิตคนเราในโลกนี้ต้องพบเหตุการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีคละเคล้ากันไป จำเป็นที่แต่ละคนต้องตั้งสติให้ดีเพื่อมุ่งเดินหน้าต่อไป ใช้ชีวิตเพื่อทำความดีและทำให้เป้าหมายของชีวิตสำเร็จ เนื่องจากชีวิตในโลกนี้มีเวลาที่จำกัด

“น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

ผ่านไปหนึ่งปีแล้วที่ประเทศไทยพบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2016 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้หลั่งน้ำตาให้กับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นี้ มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชาการ การแก้ปัญหาต่างๆเพื่อช่วยประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“เอาใจใส่คนในสายสัมพันธ์”

แต่ละคนคงมีบุคคลที่อยู่ในสายสัมพันธ์ เช่นคนในครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา เพื่อนบ้าน และคนที่รู้จักอื่นๆ ขอให้ท่านได้เป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐและเชิญชวนคนเหล่านนั้นที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้า ให้เขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้รับความรอด เชิญชวนให้ไปโบสถ์เพื่อฟังพระคำพระเจ้า

“ของประทานพระวิญญาณ”

น่าเสียดายที่มีผู้นำคริสตจักรและสมาชิกในคริสตจักรหลายแห่งมีอคติเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณบางอย่างคือ ของประทานการเผยพระวจนะ และของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ทั้งที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ระบุชัดเจนว่าเป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

“พันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐและการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร”

การรับใช้ในงานพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐและการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรเป็นงานรับใช้ที่ต้องพึ่งพาการอธิษฐานอย่างมากเพราะเป็นการทำสงครามฝ่ายวิญญาณกับมารซาตาน เนื่องจากคนที่ยังไม่เชื่อในพระคริสต์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปและมารซาตาน การปลดปล่อยคนเหล่านี้ออกมาจำเป็นต้องใช้สิทธิอำนาจโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลำพังสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์ไม่เพียงพอในการต่อกรกับเหล่าวิญญาณชั่วที่ปกคลุมอยู่ในสังคม

“การเติบโตของชีวิตฝ่ายวิญญาณ”

การเจริญเติบโตของชีวิตฝ่ายร่างกายต้องทานอาหารให้สมดุลครบทั้งห้าหมู่และต้องทำกิจกรรมที่สำคัญให้สมดุลคือการทำงาน การพักผ่อนและการออกกำลังกาย ปัญหาสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากนิสัยการกินที่ผิดสุขลักษณะ และการไม่รักษาสมดุลของกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

“พระเจ้าทรงรักเขา”

ในสมัยของพระเยซูพวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนบาป เป็นที่รังเกียจของพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์อย่างยิ่ง ทำให้คนบาปเหล่านี้รู้สึกว่าพระเจ้าไม่รักพวกเขาและไม่สนใจพวกเขา เพราะพวกฟาริสีและธรรมาจารย์เป็นพวกที่สังคมให้เกียรติและถือว่าใกล้ชิดพระเจ้า เป็นตัวแทนของพระเจ้าในสังคมยิว เมื่อพวกเขาแสดงความรังเกียจต่อคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณี ก็แสดงว่าพระเจ้าก็รังเกียจเช่นเดียวกัน แต่พระเยซู