วันแม่

ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่านได้อธิษฐานขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึง

เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้ว ไม่มีอะไรจะเอาชนะเราได้

ความรักมั่นคงของพระเจ้าได้สำแดงออกต่อคริสตจักรใจสมานในกรณีเรื่องของคดีที่ดิน เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของลูกๆของพระเจ้า

อย่ากล่าวโทษกันและกัน

“ดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่า ว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้อง”(รม.14:13)

พระเมตตาของพระองค์และการช่วยกู้ที่อัศจรรย์

“เมื่อพระเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า”พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เขา”(สดด.126:1-2)

ถ้อยคำที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

“เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์ คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้น”(ยก.3:9-10)

“ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน”

“ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง”(อฟ.4:22-24)

เสรีภาพ กับการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คริสเตียนเมืองโครินธ์มีภูมิหลังมาจากชีวิตที่กินดื่มและหาความสำราญอย่างมีอิสระเสรีเต็มที่ เน้นเรื่องเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา เมื่อคำสอนของอ.เปาโลเน้นว่าพระคริสต์ได้ทำให้เราเป็นเสรีชนแล้ว…