ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ

หลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลคือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ซึ่งหมายถึงการไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนัง

การประพฤติที่จะทำให้ได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีในชีวิต

” เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงให้เขาละความชั่วและกระทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไป” (1ปต.3:10-11)

สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ

“เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งของของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ”

ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรใจสมานที่จะถูกจารึกไว้ตลอดไป

ขณะนี้คริสตจักรใจสมานกำลังรณรงค์ในการระดมทุนเพื่อการก่อสร้างโบสถ์ใหม่ที่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง โดยตั้งเป้าหมายที่จะ

นำคนมาถึงพระคริสต์

ชีวิตที่เกิดผลคือชีวิตที่นำคนมาถึงความรอดในพระคริสต์ มาถึงความชอบธรรมของพระเจ้าโดยทางความเชื่อในข่าวประเสริฐ

ความจริงแห่งข่าวประเสริฐ หมายสำคัญและการอัศจรรย์โดยพระวิญญาณ

เครื่องมือที่ทรงอานุภาพในการทำพันธกิจเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าคือความจริงแห่งข่าวประเสริฐและหมายสำคัญการอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์