จงถ่อมใจ
(1 ปต. 5:6 -7)

โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12.6.2011