พ่อ
(อฟ. 6 : 4)

โดย ผป.สกุล มงคลอดิสัย
16.10.2016