“ครบรอบ 20 ปีในพระคุณ” (1คร.15:10)
คำเทศนาวันที่ 7 กรกฎาคม 2019
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง