ค่ายอนุชนพสท. “Follow me 2.3 New Explorers : บุก เบิ่ง เบิ๊ด”

ยุวชนและนักศึกษาคริสตจักรใจสมาน เข้าร่วมค่ายอนุชนพสท. “follow me 2.3 New Explorers : บุก เบิ่ง เบิ๊ด” ณ นาย่าปารค์วิล จ.ขอนแก่น วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2017

พิธีสถาปนาครูศาสนา

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ภาค 1 ได้จัดพิธีสถาปนาครูศาสนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2017 ณ คริสตจักรใจสมาน โดยมีผู้ได้รับการสถาปนาเป็นครูศาสนา 4 ท่าน คือ

“วันแห่งพระคุณ” 2017

“วันแห่งพระคุณ” จัดขึ้นในวันที่ 16 ก.ค. 2017 ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท เวลา 13:30-15:00 น. งานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมขอบคุณพระเจ้าเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีในการช่วยกู้กรณีคดีที่ดินของคริสตจักร ที่ต่อสู้มายาวนานกว่า 27 ปี