กลุ่มอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อย มีนิมิต

ประกาศและสร้างสาวกด้วยการอธิษฐานเยียวยารักษา ให้ชีวิตพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จนชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนพระเยซูคริสต์ พร้อมรับนิมิตจากพระบิดา เริ่มจากภายในคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ขยายออกไป สู่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง และต่างคริสตจักรในประเทศไทย และที่สุดปลายแผ่นดินโลก

วัตถุประสงค์

  1. ฮีบรู 12:1-2 การตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า
  2. ลูกา 4:18-19 พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า
    เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับ ให้เป็นอิสระ และประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  3. อิสยาห์ 61:1-2 ข่าวดีเรื่องการช่วยกู้
    พระวิญญาณของพระยาเวห์ องค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระยาเวห์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจ และเพื่อประกาศอิสรภาพ แก่บรรดาเชลย ทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจำจอง เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวห์ และประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเรา เพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกข์ 1เธสะโลนิกา 5:23 ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา

การอธิษฐาน 2 รูปแบบ

เพื่อรักษา รื้อฟื้น ความคิด จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณให้หายแข็งแรง และสามารถดูแลรักษาชีวิตของตัวเองให้เต็มด้วยความรักและความบริสุทธิ์ มุ่งการอธิษฐานกับ บุคคลประเภท

ประเภท : ชีวิตติดลบ
บุคลิก จิตใจ ชีวิตแตกสลาย ขาดการยอมรับเพศของตัวเอง
ซึมเศร้า ทำร้ายตัวเอง หมดหวัง ถูกรบกวนจากวิญญาณชั่ว
ชีวิตคู่แตกร้าว กำลังตัดสินใจจะแยกทาง
พ่อแม่ลูก ความสัมพันธ์ผิดไปจากที่พระเจ้าออกแบบไว้

ประเภท : เตรียมตัวสู่งานรับใช้
รู้จักตัวเอง เห็นของประทาน พบนิมิต
เป็นครูฝึกให้กับผู้ที่ถวายตัวในงานรับใช้ด้านบำบัดภายใน

เปิดรับพี่น้องสมาชิกที่ต้องการ รับการรักษาเยียวยาจิตใจ และรับการอธิษฐานรักษาโรคเป็นส่วนตัว
คจ. ใจสมานสุขุมวิท : วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. / วันพฤหัสฯ เวลา 10.00-17.00 น. / วันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.

ติดต่อ ทีมคุณสุณี โทร 081-9124010
ทีมคุณแสงชัย โทร 081-9124010
ทีมคุณสุภาพร โทร 086-793-0025
ผู้ดูแลและสนับสนุนทีมงาน อ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล