พันธกิจในประเทศ

เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนคริสเตียนประมาณ 0.6% ของประชากร และมีคริสตจักรประมาณ 5,000 คริสตจักร ยังมีอำเภออีกมากมายในภาคกลาง   ภาคอิสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีคริสตจักร ดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐ และการก่อตั้งคริสตจักร จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญ และเร่งด่วน เพื่อให้ข่าวประเสริฐได้ไปถึงคนไทย และมีคริสตจักรเกิดขึ้นในทุกพื้นที่
พันธกิจใจสมานได้สนับสนุนผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ในการถวายตัวรับใช้เต็มเวลา โดยให้ทุนการเรียนพระคัมภีร์ และฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการรับใช้ ผู้ที่ได้รับนิมิต และภาระใจในการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทางพันธกิจได้สนับสนุนทางด้านกำลังคน และทุนทรัพย์ เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ การสร้างสาวก และการก่อตั้งคริสตจักร มีทีมสนับสนุนออกไปเยี่ยมเยียนและร่วมรับใช้ในงานบุกเบิก เริ่มจากการประชุมตามบ้าน เมื่อมีผู้เชื่อเพิ่มมากขึ้น ก็ตั้งเป็นศูนย์ข่าวประเสริฐ มีผู้รับใช้เต็มเวลาทำการอยู่ในพื้นที่ เมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นก็สถาปนาเป็นคริสตจักร มีคณะผู้นำเกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วย ศิษยาภิบาล และคณะกรรมการคริสตจักร มีธรรมนูญการปกครองของคริสตจักร เมื่อคริสตจักรก้าวไปสู่การเลี้ยงต้วเองได้แล้ว ก็จะเข้าไปสังกัดกับคณะพระกิตติคุณสมบูณร์สัมพันธ์ในประเทศไทย(พสท.)

พันธกิจต่างประเทศ

เนื่องจากนิมิตของคริสตจักรใจสมาน คือการขยายแผ่นดินของพระเจ้าไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก เราจึงมองโลกนี้เป็นทุ่งนาแห่งการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณ คริสตจักรใจสมานต้องการเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจโลก พร้อมที่จะร่วมมือกับคริสตจักรในประเทศต่างๆเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในท่ามกลางคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆโดยการประกาศ และการก่อตั้งคริสตจักรในต่างประเทศ ร่วมมือกับคริสตจักรในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเกิดผลทวีคูณ
ที่ผ่านมาพันธกิจใจสมานได้ส่งผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้รับการทรงเรียกไปรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์   จีน  เยอรมัน   เนปาล  เรายังได้ส่งทีมไปเยี่ยมเยียนหนุนใจ ไปสอน อบรม ผู้นำของคริสตจักรในต่างประเทศเป็นครั้งคราว

พันธกิจ AEC และอินโดจีน

ปี 2015 เป็นปีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, เมียนมาร์(พม่า,) มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย ได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรี หนึ่งในปัจจัยก็คือแรงงาน จะเกิดการเคลื่อนย้ายประชากรจำนวนมาก และนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะนำความรักไปสู่ผู้คนอีกมากมาย ขอพวกเราที่จะช่วยกันอธิษฐานเผื่อพันธกิจนี้ร่วมกัน