คณะศิษยาภิบาล
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรใจสมาน

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล/หัวหน้าทีมนมัสการและอธิษฐาน

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

รักษาการศิษยาภิบาล/หัวหน้าฝ่ายอภิบาล และศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

คณะผู้ปกครอง
ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สมชัย รวีพงศ์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.ธนาชัย นิติสโมสร

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

คณะมัคนายก
มน.จักรกฤษณ์ กมลบาล

หัวหน้ามัคนายก /มัคนายกบริหาร

มน.เพิ่มพร ปีตาภา

มัคนายกมีเดีย

มน.พิริยะ พรมอยู่

มัคนายกแสงเสียง

มน.บุญชู สหัสวรรษ

มัคนายกบัญชีและการเงิน

มน.อังคาร ตั้นพันธ์

มัคนายกภาษาต่างประเทศ

มน.ยุทธพงษ์ วงศ์จงใจหาญ

มัคนายกสถานที่และสุสานสุขนิรันดร์

มน.วิฑูรย์ อิทธิวีรกุล

มัคนายกสงเคราะห์

มน.วีระชัย ปิยะโสวรรณ

มัคนายกสวัสดิการ

มน.สมชาติ แจ่มใส

มัคนายกปฎิคม

มน.ศมฤกษ์ ลีลานิพนธ์

มัคนายกไอที

มน.สมิต รินอำไพ

มัคนายกจัดซื้อ

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

มัคนายกสำนักงานและกฎหมาย

มน.ไอย์รดา กะการดี

มัคนายกกิจกรรมพิเศษ

มน. วงศ์พรรดิ์ บัณฑุกุล

มัคนายกไอที

มน.สิริลักษณ์ เลี้ยงศรี

มัคนายกประชาสัมพันธ์