คณะศิษยาภิบาล
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรใจสมาน

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล/หัวหน้าทีมนมัสการและอธิษฐาน

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

รักษาการศิษยาภิบาล/หัวหน้าฝ่ายอภิบาล และศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

คณะผู้ปกครอง
ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สมชัย รวีพงศ์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.ธนาชัย นิติสโมสร

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.ยุทธ สนิท

ประธานมัคนายก มัคนายกฝ่ายมีเดีย

คณะมัคนายก
มน.จักรกฤษณ์ กมลบาล

มัคนายกมีเดีย, มัคนายกไอที, มัคนายกภาษาต่างประเทศ, หัวหน้ามัคนายก

มน.เพิ่มพร ปีตาภา

มัคนายกมีเดีย

มน.พิริยะ พรมอยู่

มัคนายกสถานที่

มน.ยุทธพงษ์ วงศ์จงใจหาญ

มัคนายกสุสานสุขนิรันดร์

มน.วีระชัย ปิยะโสวรรณ

มัคนายกสวัสดิการ

มน.สมชาติ แจ่มใส

มัคนายกปฎิคม

มน.ศมฤกษ์ ลีลานิพนธ์

มัคนายกแสงเสียง

มน.สมิต รินอำไพ

มัคนายกจัดซื้อ, มัคนายกสงเคราะห์

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

มัคนายกการเงิน, หัวหน้าสำนักงานคริสตจักร

มน.อัครเดช ศุภพิทยาธร

มัครนายกบัญชี