คณะศิษยาภิบาล
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรใจสมาน

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

ศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

คณะมัคนายก
มน.จักรกฤษณ์ กมลบาล

มัคนายกฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

มน.เทวิน ตติยรัตนกุล

มัคนายกฝายกฎหมาย

มน.ธีระ ศุภพิทยาธร

มัคนายกฝายสุสานสุขนิรันดร์

มน.บุญชู สหัสวรรษ

มัคนายกฝ่ายบริหาร, หัวหน้ามัคนายก

มน.ไพรัลยา สหัสวรรษ

มัคนายกฝายร้านหนังสือ

มน.ยุทธพงษ์ วงศ์จงใจหาญ

มัคนายกฝายแสงเสียง

มน.วรวัฒน์ จากสกุล

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

มน.ทิพย์กุญชร ไพฑูรย์

มัคนายกฝ่ายภาษาต่างประเทศ

มน.สมจิตร์ หวังเจริญตระกูล

มัคนายกฝายปฎิคม

มน.สมสุข ประทีปดำรง

มัคนายกฝ่ายบุคคล

มน.สมิต รินอำไพ

มัคนายกฝายจัดซื้อ

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

มัคนายกฝายสวัสดิการ