ฝ่ายเสริมสร้างคริสเตียนศึกษา

จุดประสงค์ เสริมสร้างชีวิตสมาชิกให้เติบโตเป็นสาวกในด้านความรู้พระคัมภีร์,ทักษะการดำเนินชีวิต และทักษะการรับใช้

ชั้นเรียนเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.00-10.00 น.

 1. ชั้นระดับ1 ผู้เชื่อใหม่  เรียน 3 เดือน

สำหรับผู้เชื่อใหม่เพื่อเตรียมบัพติศมาในน้ำ

 1. ชั้นระดับ2 ชีวิตแห่งชัยชนะ/ชีวิตพระเยซู/สำรวจพระคัมภีร์  เรียน 3 วิชา วิชาละ4 เดือน

สำหรับผู้ผ่านระดับ1,สมาชิกทั่วไปและผู้นำทุกระดับ

 1. ชั้นระดับ3 พระคัมภีร์ เรียนเทอมละ 3-6เดือน

สำหรับผู้ผ่านระดับ2 ,สมาชิกทั่วไปและผู้นำทุกระดับ

ชั้นเรียนเสริมสร้างพิเศษ  (เวลากำหนดตามแผนการแต่ละช่วง)

 1. ชั้นเรียนพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ

สำหรับผู้ผ่านการรับบัพติศมาในน้ำ

 1. ชั้นเรียนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิต

สำหรับผู้ผ่านชั้นเรียนพี่เลี้ยง  และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณ

 1. ชั้นเรียนปฐมนิเทศสมาชิกภาพ

สำหรับผู้ย้ายมาจากคริสตจักรอื่น

 1. ชั้นเรียนผู้สนใจ

สำหรับผู้สนใจเรื่องพระเจ้า

 1. ชั้นเรียนการให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน

สำหรับผู้เตรียมตัวแต่งงาน

 1. ชั้นเรียนการให้คำปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว

สำหรับครอบครัวที่แต่งงานแล้ว, ครอบครัวที่เตรียมจะมีบุตร, การเลี้ยงลูกในครอบครัว

 • ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่_1

 • ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่_2

 • ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่_3

 • ชั้นเรียนพี่เลี้ยง

 • ชั้นเรียนหัวหน้ากลุ่ม กพช_1

 • ชั้นเรียนหัวหน้ากลุ่ม กพช_2

 • อบรมหัวหน้ากลุ่ม กพช_1

 • อบรมหัวหน้ากลุ่ม กพช_2

 • ศุกร์อธิษฐาน_1

 • ศุกร์อธิษฐาน_2

 • ศุกร์อธิษฐาน_3

 • ศุกร์อธิษฐาน_4