เป็นการรวมทีมของผู้นำและสมาชิกในส่วนต่างๆ เพื่อไปเยี่ยมเยียนงานพันธกิจในประเทศหรือนอกประเทศ วัตถุประสงค์ของการไปเยี่ยมเยียนคือ

  1. เป็นการสร้างภาระใจให้กับผู้นำและสมาชิกในงานพันธกิจ
  2. เป็นการสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าและมวลสมาชิกในคริสตจักรที่รับการเยี่ยมเยียน
  3. เป็นการร่วมมือกับคริสตจักรในพันธกิจ เพื่อประกาศ การอบรมผู้นำ กิจกรรมเข้าชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่

การเยี่ยมเยียนจะมีการวางแผนล่วงหน้า มีการติดต่อประสานงาน และมีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่วมในทีมเยี่ยมเยียน หัวหน้าทีมต้องเป็นผู้นำที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะศิษยาภิบาล ในการนำทีมเยี่ยมเยียน