เป็นการทำโครงการหรือกิจกรรมของส่วนต่างๆ ของคริสตจักรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างสะพานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่คริสตจักรตั้ง อยู่จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดโอกาสในการประกาศเป็นพยาน ถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ คริสตจักรจะได้แสดงบทบาท ในการเป็นเกลือ และเป็นแสงสว่างในชุมชน เหมือนดังคำสอนของพระเยซูคริสต์ ใน มธ.5:13-16

คริสตจักรสนับสนุนให้สมาชิกรวมตัวกันทำโครงการ หรือกิจกรรมตามภาระใจ และของประทานที่มีอยู่ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศิษยาภิบาล