หลักการ

การพัฒนาผู้นำของคริสตจักรใจสมาน มุ่งพัฒนาตามนิมิตและปรัชญาของคริสตจักรใจสมาน คือ สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่างเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เราไม่เพียงต้องการให้คนมาเชื่อพระเจ้าเท่านั้น แต่เราต้องการเสริมสร้างเขาเพื่อเขามีคุณภาพชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่เขาอยู่ เพื่อเป็นแสงสว่าง คือ ทำความดีในทุกทางที่เขาทำได้ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครอบครัว ชุมชน และประเทศไทย ด้วยหลักการนี้จึงนำไปสู่การพัฒนาตั้งแต่ระดับผู้เชื่อใหม่ไปจนถึงผู้นำคริสตจักรในทุกระดับ ในด้านความรู้ความเข้าใจในพระวจนะและทักษะการรับใช้
 

“เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้พร้อมที่จะรับใช้  เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น
จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่
คือ เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์”
< เอเฟซัส 4:12-13 >

ชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผู้นำ