พระธรรมพระเจ้าเพื่อการให้คำปรึกษา

เรา​จะ​แนะ‍นำ​และ​สอน​เจ้า​ถึง​ทาง​ที่​เจ้า​ควร​จะ​เดิน​ไป เรา​จะ​ให้​คำ‍ปรึก‌ษา​แก่​เจ้า​และ​เฝ้า‍ดู​เจ้า​อยู่ สดด 32:8

สะท้อนความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษา

ผู้ให้คำปรึกษาต้องเรียนรู้จักที่จะพิจารณาในสิ่งที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้รับคำปรึกษาแต่ไม่ได้ถูกพูดถึง

ข้อควรระวังในการให้คำปรึกษา

ในการให้คำปรึกษาต้องคอยป้องกันตนเองให้พ้นจากปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาต้องมีความระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษา

กุญแจของการให้คำปรึกษา คือ ตัวผู้ให้คำปรึกษา ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาจึงควรหมั่นสำรวจคุณสมบัติของตนเองอยู่เสมอ ตามแนวทางต่อไปนี้

ศาสนศาสตร์กับการให้คำปรึกษา

ในพระคัมภีร์ได้สอนว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีชีวิตที่ต้องขึ้นอยู่กับ คำแนะนำของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ทัศนคติ สติปัญญา