คณะศิษยาภิบาล
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ที่ปรึกษาศิษยาภิบาล และรักษาการศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่ NGM, รักษาการศิษยาภิบาลส่วนตะวันออก 1

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

ศิษยาภิบาลส่วนกลาง และหัวหน้าฝ่ายนมัสการ

ศจ.พรนภา กิจชูศักดิ์

ศิษยาภิบาลส่วนใต้

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

ศิษยาภิบาลส่วนเหนือ

อศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์

ศิษยาภิบาลส่วนตะวันออก2

คณะมัคนายก
มน.ยุทธ สนิท

ประธานมัคนายก มัคนายกฝ่ายมีเดีย

มน.พนิดา ตรียุทธกุล

มัคนายกฝ่ายบัญชี

มน.กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์

มัคนายกฝายภาษาต่างประเทศ

มน.ทศพร เกียรติบรรลือ

มัคนายกฝ่ายแสงเสียง

มน.วัชราภรณ์ วรรณบูรณ์

มัคนายกฝ่ายการเงิน

มน.สมนึก หลีกกระโทก

มัคนายกฝ่ายปฎิคม

มน.พิทักษ์ รัตนศรีออ

มัคนายกฝ่ายกฎหมาย

มน.สิริรัตน์ แสงเดือน

มัคนายกกิจกรรมพิเศษ

มน.กัญจน์ กาญจนา