คณะศิษยาภิบาล
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ที่ปรึกษาศิษยาภิบาล และรักษาการศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่ NGM

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

ศิษยาภิบาลส่วนเหนือ

ศจ.พรนภา กิจชูศักดิ์

ศิษยาภิบาลส่วนใต้

อศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์

ศิษยาภิบาลส่วนตะวันออก2

ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี

ศิษยาภิบาลส่วนตะวันออก1

คศ.สมหมาย เพ็งแจ่ม

รักษาการศิษยาภิบาลส่วนกลาง

คุณสมภพ วรวารินทร์

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

คณะมัคนายก
มน.พนิดา ตรียุทธกุล

ประธานมัคนายกและมัคนายกฝ่ายบัญชี

มน.วัชราภรณ์ วรรณบูรณ์

มัคนายกฝ่ายการเงิน

มน.กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์

มัคนายกฝายภาษาต่างประเทศ

มน.ไพโรจน์ เตธนานันท์

มัคนายกฝ่ายสุขนิรันดร์

มน.ทศพร เกียรติบรรลือ

มัคนายกฝ่ายแสงเสียง

มน.วันชัย ช่อเจริญรัตน์

มัคนายกฝ่ายสวัสดิการ

มน.พิทักษ์ รัตนศรีออ

มัคนายกฝ่ายกฎหมาย

มน.ชนินทร์ สุรเนาวรัตน์

มัคนายกฝ่ายสถานที่

มน.ธำรง เกียรติบันลือ

มัคนายกมีเดีย

มน.กัญจน์ กาญจนา

มัคนายกฝ่ายIT

มน.ธิติมา แก้วคำ

มัคนายกฝ่ายปฎิคม

มน.วันนิตา ตรียุทธกุล

มัคนายกฝายสงเคราะห์