คณะศิษยาภิบาล
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรใจสมาน

ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี

ศิษยาภิบาลส่วนJ1

ศจ.พรนภา กิจชูศักดิ์

ศิษยาภิบาลส่วนJ1

ศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์

ศิษยาภิบาลส่วนJ2

อศจ.สมหมาย เพ็งแจ่ม

ศิษยาภิบาลส่วนJ2

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

ศิษยาภิบาลส่วนJ3

ศจ.ลักษณา เพฑูริยาเวทย์

ศิษยาภิบาลส่วนJ3

คุณสมภพ วรวารินทร์

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

คณะมัคนายก
มน.พนิดา ตรียุทธกุล

ประธานมัคนายกและมัคนายกฝ่ายบัญชี

มน.วัชราภรณ์ วรรณบูรณ์

มัคนายกฝ่ายการเงิน

มน.กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์

มัคนายกฝายภาษาต่างประเทศ

มน.ไพโรจน์ เตธนานันท์

มัคนายกฝ่ายสุขนิรันดร์

มน.ทศพร เกียรติบรรลือ

มัคนายกฝ่ายแสงเสียง

มน.วันชัย ช่อเจริญรัตน์

มัคนายกฝ่ายสวัสดิการ

มน.พิทักษ์ รัตนศรีออ

มัคนายกฝ่ายกฎหมาย

มน.ชนินทร์ สุรเนาวรัตน์

มัคนายกฝ่ายสถานที่

มน.ธำรง เกียรติบันลือ

มัคนายกมีเดีย

มน.กัญจน์ กาญจนา

มัคนายกฝ่ายIT

มน.ธิติมา แก้วคำ

มัคนายกฝ่ายปฎิคม

มน.วันนิตา ตรียุทธกุล

มัคนายกฝายสงเคราะห์