ความหมาย “เมื่อบอกว่าเรารู้จักพระเจ้า”

การรู้จักพระเจ้าคือการมีความเข้าใจในความเชื่อ ทำไมเราจึงเชื่อ รู้ว่าเราเชื่ออะไร และเรามีความมั่นใจอย่างไร ขอให้เรามาตรวจสอบดูว่าเรารู้อะไรบ้าง

ก้นบึ้งแห่งความรัก

เราจะมาพิจารณาถึงรากฐานของความรัก ความรักมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของคริสเตียนแท้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงและการเป็นบุตรของพระเจ้าของคริสเตียนแต่ละคน

การสังเกตการทรงนำของพระเจ้า

พระเจ้าทรงสำแดงอธิบายให้เราเข้าใจ น้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงาน การรับใช้ พระองค์ทรงประทานหนทางแก่เรา และทรงกำหนดชีวิตของเรา ดังนั้น ชีวิตเราต้องถูกผูกพันและติดสนิทกับพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ทราบและสังเกตุ น้ำพระทัยพระบิดาได้

การคบเพื่อน

1โครินโธ 9 :21 ต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติ ข้าพเจ้าเป็นคนนอกธรรมบัญญัติ เพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติ แต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระคริสต์