พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เดิม และพระคัมภีร์ใหม่

ความแตกต่างระหว่างผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมกับในสมัยกับพระคัมภีร์ใหม่ที่เกี่ยวพันกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระเยซู

พระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่จากพระเจ้า ไม่ใช่พลังลึกลับบางอย่างจากสวรรค์แต่พระองค์เป็น….

ราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร อัครสาวก

วันเพ็นเทคศเตเป็นวันเริ่มต้นของราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร โดยผ่านกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มแรก และตั้งแต่นั้นมา…

การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร

บัพติสมาในพระวิญญาณเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผจญภัยในชีวิตคริสเตียนในโลกของฝ่ายวิญญาณ เป็นการเปิดประตูใหม่ในประสบการณ์ชีวิตคริสเตียน….

บทบาทของการวางมือต่อการรับบัพติสมาในพระวิญญาณ

พระคัมภีร์ว่าอย่างไรเรื่องการวางมือเพื่อให้รับบัพติสมา การรับบัพติสมาในพระวิญญาณมีกี่รูปแบบ และหมายสำคัญของการรับบัพติสมาในพระวิญญาณมีอะไรบ้าง