พระเจ้า

พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าเป็นความจริงอย่างไร? ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้ามีนามว่าอะไร?

ความรอด

หากมนุษย์ทุกคนต้องตายเนื่องจากผลแห่งบาป ต้องตกลงไปในบึงไฟนรก มีทางไหนที่เราจะรอดได้บ้าง? และใคร…จะเป็นผู้ช่วย