สิ่งที่เรารู้และมั่นใจ

(ยน.5:6-21) โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จนมีคำกล่าวว่า สิ่งที่แน่นอนคือ ความไม่แน่นอน แต่ก็มีบางคนกล่าวว่า สิ่งที่แน่นอนของคนเรา คือ