ราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร อัครสาวก

วันเพ็นเทคศเตเป็นวันเริ่มต้นของราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร โดยผ่านกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มแรก และตั้งแต่นั้นมา…

การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร

บัพติสมาในพระวิญญาณเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผจญภัยในชีวิตคริสเตียนในโลกของฝ่ายวิญญาณ เป็นการเปิดประตูใหม่ในประสบการณ์ชีวิตคริสเตียน….

บทบาทของการวางมือต่อการรับบัพติสมาในพระวิญญาณ

พระคัมภีร์ว่าอย่างไรเรื่องการวางมือเพื่อให้รับบัพติสมา การรับบัพติสมาในพระวิญญาณมีกี่รูปแบบ และหมายสำคัญของการรับบัพติสมาในพระวิญญาณมีอะไรบ้าง

ผลที่เกิดขึ้นจากการรับบัพติสมาในพระวิญญาณ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากรับบัพติสมาในพระวิญญาณจะเป็นอย่างไร การบัพติสมาในพระวิญาณกับการบังเกิดใหม่มีความแตกต่างกันหรือไม่