การเยียวยารักษาภายในและการปลดปล่อย

พระเยซูจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้ การที่จะรับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญา เราต้องยินยอมให้พระเจ้าเยียวยารักษาทุกสิ่งที่มีผลกระทบกับเราในทางลบและปลดปล่อยเราให้ดำเนินชีวิตในฤทธิ์เดชของพระองค์

การเลือกที่จะมีเสรีภาพและเป็นไท

จำเป็นที่เราต้องนำอดีตมามอบให้กับพระเจ้าและรับเอาอนาคตอันรุ่งเรืองที่พระองค์มอบให้เรา บทความนี้จำนำท่านสู่เสรีภาพอย่างแท้จริง

การบำบัดรักษาของพระเจ้า

พระเจ้าประสงค์ให้เราเข้ามาหาพระองค์พร้อมกับความคิดแง่ลบที่มีในอดีต นำมามอบให้กับพระเจ้าที่ไม้กางเขน และรับชีวิต/อนาคตใหม่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราเพื่อพระองค์จะปลดปล่อยเรา (2 คร.3:16-18)