พระเยซูคือใคร

พระเยซูคริสต์เป็นศาสดาคนเดียวของโลกที่อ้างว่าตนเองคือพระเจ้า    พระองค์เป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนา เป็นผู้ซึ่งคริสตชนทั่วโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนนมัสการว่าเป็นพระเจ้า หากจะพูดว่า “คริสต์ศาสนาคือพระเยซูคริสต์”