รายการเพลงวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022
  1. รักพระองค์เทมา
  2. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก
  3. พระเจ้าดี
  4. พระองค์ดี
  5. รักพระองค์เทมา
  6. หมดทั้งดวงใจ
  7. พระนามพระองค์งดงาม (What A Beautiful Name – Hillsong)
เพลงตอบสนอง – ข้ายอมทุกสิ่ง