“แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้า จงร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์” สดุดี 66:1-2
  1. ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า Blessed Assurance
  2. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา Come, Thou Fount of Every Blessing
  3. ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
  4. รักแท้
  5. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ How Great is Our God