“แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้า จงร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์” สดุดี 66:1-2
  1. ฉันร้องว่าฮาเลลูยา I Raise A Hallelujah
  2. ยิ่งกว่าผู้มีชัย
  3. พระเจ้าของเรา Our God
  4. ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า
  5. ความหวังของข้า Living Hope
  6. นามอัศจรรย์