“แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้า จงร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์” สดุดี 66:1-2
  1. สู่เสรีภาพ
  2. เหนือโลกา
  3. เสริมกำลังใหม่
  4. โดยอำนาจความรักพระองค์
  5. ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
  6. โปรดเถิดพระวิญญาณ