รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022
  1. ขอพระวิญญาณเทลงมา Lord Pour Your Spirit
  2. โปรดส่งการเจิม
  3. เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ
  4. องค์พระวิญญาณของพระเจ้า
  5. พระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด Let the weight of your glory fall
เพลงตอบสนอง – ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์