ภาพยนต์ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ศจ.เดชา อังคศุภรกุล บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่องานพันธกิจของพระองค์ และย้อนอดีตไปพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของคริสตจักรใจสมาน