หัวข้อเทศนา: “วิธีเอาชนะการทดลอง” ผู้เทศนา: ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท