หัวข้อเทศนา: “ฟื้นฟูจิตวิญญาณฯ”

ข้อพระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 4:11-12

คำเทศนาโดย: อศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท