หัวข้อเทศนา: “พระพรของการเชื่อฟัง” ฉธบ 28:1-14 คำเทศนาโดย ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท