หัวข้อเทศนา: “จากความกลัวเป็นใจกล้า” ข้อพระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 15:14 คำเทศนาโดย: ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022 (นมัสการรุ่งอรุณ) คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท