หัวข้อเทศนา: “ผู้มีชัยชนะเหนือโลก” ผู้เทศนา: ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท