หัวข้อ – “ของประทานที่ดีเลิศจากพระเจ้า”
ยากอบ 1:17
คำเทศนาโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021
คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท