หัวข้อเทศนา: “สร้างสาวกด้วยการเป็นแบบอย่าง”

ข้อพระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 11:1

คำเทศนาโดย: ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท