หัวข้อเทศนา: “รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก” ข้อพระคัมภีร์: กาลาเทีย 5:13 คำเทศนาโดย: ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันอาทิตย์ที่ 09 มกราคม 2022 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท